Kế toán quản trị 1: Tóm tắt nội dung trọng tâm kiến thức

5/5 - (3 bình chọn)

Tóm tắt nội dung kiến thức kế toán quản trị quan trọng dành cho những bạn cần ôn thi gấp.

Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị 1

 1. Định nghĩa – Luật kế toán 2015
 2. Đặc điểm
 3. Vai trò
 4. Nhiệm vụ
 5. So sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính

Xem thêm: Kế toán quản trị là gì? Vai trò và chức năng của kế toán quản trị

Chương 2: Phân loại chi phí

Tóm tắt nội dung trọng tâm kiến thức kế toán quản trị 1
Tóm tắt nội dung trọng tâm kiến thức kế toán quản trị 1

Cách 1: Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động

 • Chi phí sản xuất
  • 621
  • 622
  • 627
 • Chi phí ngoài sản xuất
  • 641
  • 642

Cách 2: Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận xác định từng thời kỳ

 • Chi phí sản xuất – chi phí có thể tồn kho
 • Chi phí thời kỳ – chi phí không tồn kho

Cách 3: Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí

 • Chi phí khả biến
  • Chi phí khả biến thực thụ
  • Chi phí khả biến cấp bậc
 • Chi phí bất biến
  • Chi phí bất biến bắt buộc
  • Chi phí bất biến không bắt buộc
 • Chi phí hỗn hợp

Cách 4: Phân loại chi phí sử dụng trong kiểm tra và ra quyết định

 • Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được
 • Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp
 • Chi phí lặn
 • Chi phí chênh lệch
 • Chi phí cơ hội

Chương 3: Phân tích ứng xử của chi phí

 1. Chi phí khả biến
 2. Chi phí bất biến
 3. Chi phí hỗn hợp
 4. Phương pháp phân tách chi phí hỗn hợp:
  • Phương pháp cực đại – cực tiểu
  • Phương pháp đồ thị phân tán
  • Phương pháp bình phương nhỏ nhất

Chương 4: Phân tích CP – KL – LN

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trong doanh nghiệp

 • Giá bán sản phẩm
 • Khối lượng sản phẩm bán ra
 • Kết cấu chi phí
 • Kết cấu bán hàng

2. Số dư đảm phí

 • Khái niệm: Là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí khả biến. Số dư đảm phí dùng để bù đắp chi phí bất biến, số dôi ra sau khi bù đắp chính là lợi nhuận.
 • Công thức
  • SDĐP = DT – CPKB
  • SDĐPđv = P – CPKBđv
 • Báo cáo thu nhập dạng đảm phí
  • Nhược điểm của số dư đảm phí
 • Tỷ lệ số dư đảm phí

3. Một số công thức xác định lợi nhuận

Tóm tắt nội dung trọng tâm kiến thức kế toán quản trị 1
Tóm tắt nội dung trọng tâm kiến thức kế toán quản trị 1
 • CT1: NI = (Q – Qbp) x CM
 • CT2: NI = (TR – TRbp) x %CM
 • CT3: ΔNI = ΔQ x CM
 • CT4: ΔNI = ΔTR x %CM

4. Đòn cân hoạt động (DOL)

 • Khái niệm
 • Công thức và ý nghĩa
  • CT1: Dol = ∑SDĐP/ LNR
  • CT2: Dol = DStt/kh / (DStt/kh – DShòa vốn)
  • CT3: Dol = KLtt/kh / (KLtt/kh – KLhòa vốn)
 • Công thức tính lợi nhuận
  • %ΔNI = %ΔTR x DOL

5. Kết cấu chi phí

 • Khái niệm
 • Bảng
Công ty XCông ty Y
Số tiền%Số tiền%
Doanh thu
CPKB
SDĐP
CPBB
LN
Dol
 • KL

6. Số dư an toàn

 • Khái niệm
 • Công thức: SDAT = DS thực hiện (kh) – DSHV
 • Ý nghĩa
 • Tăng DSHV
  • Tăng KL bán ra
  • Tăng giá bán
 • Giảm DSHV
  • DSHV = ∑CPBB / Tỷ lệ SDĐP
  • Như vậy giảm DSHV bằng cách giảm ∑CPBB hoặc tăng Tỷ lệ SDĐP

7. Phân tích điểm hòa vốn

 • Khái niệm
 • Công thức
  • Tính KLHV: SLHV = CPBB / SDĐPđv
  • Tính DS hòa vốn: DSHV = CPBB / Tỷ lệ SDĐP
  • Thời gian hòa vốn: TGHV = (360 x DSHV)/DS dự kiến

8. Phân tích lợi nhuận mục tiêu

 • Phân tích lợi nhuận: DSB = ∑CPKB + ∑CPBB + LNTT
 • LNST: DSB = ∑CPKB + ∑CPBB + LNST/ (1 – Thuế suất (Thuế TNDN))
 • Các giả định trong nghiên cứu điểm hòa vốn.

9. Kết cấu bán hàng

 • Khái niệm
 • Bảng báo cáo thu nhập
Chỉ tiêuSản phẩm PSP QTổng cộng
%%Tổng tiền%
Doanh số bán
Chi phí khả biến
Số dư đảm phí
Chi phí bất biến
Lợi nhuận ròng

10. Ứng dụng của phân tích CVP

Cách 1: Lập bảng báo cáo thu nhập dạng đảm phí

Chỉ tiêuĐơn vị%Tổng tiền (1.000)
Doanh số bán2010012.000
Chi phí khả biến12607.200
Số dư đảm phí8404.800
Chi phí bất biến3.700
Lợi nhuận1.100

Cách 2: Phương pháp CLCP

 • Tìm tổng SDĐP mới 4800
 • Trừ tổng SDĐP cũ 4000
 • CL tổng số dư đảm phí 800
 • Trừ CPBB tăng thêm (nếu có) 500
 • LNR tăng lên 300
 • Cộng lợi nhuận kỳ trước 800
 • LN kỳ này 1100

Cách 3: Sử dụng phương trình kế toán

DSB = ∑CPKB + ∑CPBB + LN

=> LN = DSB – ∑CPKB – ∑CPBB

11. Giá bán tối thiểu

 • Khái niệm
 • Điều kiện
 • Công thức: GBTT = CPKB + LN dự kiến

Chương 5: Phân tích báo cáo bộ phận

 • Khái niệm BCBP
 • Đặc điểm BCBP
 • KN số dư bộ phận
 • Công thức
  • SDBP = DT – CP trực tiếp
  • SDĐP = DT – CPKB
  • SDBP = SDĐP – CPBB trực thuộc
 • Ý nghĩa SDBP
 • Tỷ lệ SDBP
  • Tỷ lệ SDBP = (SDBP / DTBP) x 100%
 • Báo cáo thu nhập theo BP là phân xưởng
Chỉ tiêuToàn DNPX1PX2
Doanh số bán
CPKB
CPBB
CPBB thuộc tính
SDBP PX
Trừ CPBB chungXX
LNRXX
Chỉ tiêuPX 2SPASPBSPC
Doanh số bán
CPKB
SDĐP
CPBB thuộc tính
SDBP sản phẩm
Trừ CPBB chungXXX
SDBP PXXXX
 • Báo cáo thu nhập theo bộ phân là thị trường
Chỉ tiêuSPCThị trường MThị trường N
Doanh số bán
CPKB
SDĐP
CPBB thuộc tính
SDBP thị trường
Trừ CPBB chungXX
SDBP SPXX

Chương 6: Chi phí hợp lệ và tiến trình ra quyết định

1. Chi phí hợp lệ và vấn đề giá bán tối thiểu

TH1: < công suất

GBTT = CPKB + LN mục tiêu

TH2: > công suất

GBTT = CP hợp lệ + LN mục tiêu

2. Bảng dự toán chi phí sản xuất

Mức công suất
75%85%125%
SL SP bán ra
CP SXKB
CP SXBB
Tổng CPSX
CPSX KB/ 1SP
CPSX BB/ 1SP
CPSX / 1SP
Tổng CP chênh lệchX
CPCL / 1SPX

CPCL/SP (CP hợp lệ/SP) = ∑CPCL/ ∑mức CL của SL

3. Nhận dạng chi phí hợp lệ

Bước 1: Nhận dạng các CP & DT có liên quan đến từng phương án
Bước 2: Loại bỏ CP lặn

 • Giá mua thiết bị máy cũ
 • CP KH

Bước 3: Loại bỏ những DT & CP không có sự khác nhau giữa các phương án

 • CP bất biến
 • Doanh thu

Bước 4: Ra quyết định

Tiết kiệm CPKB
Giá mua máy mới
Giá thanh lý máy cũ
LNR tăng thêm nếu mua máy mới
Bảng phân tích SS giữa mua máy mới so với sử dụng máy cũ
Lãng phí CPKB
Tiết kiệm CP mua máy mới
Giá trị thanh lý của máy cũ bị bỏ qua
LN ròng tăng thêm nếu sử dụng máy cũ
Bảng phân tích SS giữa sử dụng máy cũ so với mua máy mới

Chương 7: Dự toán ngân sách

 • Khái niệm
 • Phân loại
 • Mục đích
 • Trình tự
  • Dự toán tiêu thụ
  • Dự toán SX
  • Dự toán NVL TT
  • Dự toán thanh toán tiền mua NVL
  • Dự toán CP NC TT
  • Dự toán CP SXC
  • Dự toán CP BH
  • Dự toán CP QLDN
  • Dự toán tiền mặt
  • Dự toán bảng báo cáo KQHĐ KD
  • Dự toán bảng CD

THƯ VIỆN KẾ TOÁN

✅ Kế toán thanh toán⭐ Kiến thức gắn gọn, súc tích
✅ Kế toán quản trị⭐ Hiệu quả, chi phí hợp lý
✅ Kế toán hành chính sự nghiệp⭐ Dễ dàng, nhanh chóng
✅ Kế toán ngân hàng⭐ Tường tận, rõ ràng
✅ Kế toán ngân sách⭐ Chuyên sâu, dễ hiểu
✅ Kế toán khai báo thuế⭐ Tối ưu chi phí
✅ Phân tích báo cáo tài chính⭐ Nâng cao hiệu quả hoạt động
Bài viết liên quan
Page:
...
/
0
...
Second
Code: