Home Phân tích dữ liệu Phân tích dữ liệu với SPSS Thống kê mô tả trong SPSS

Thống kê mô tả trong SPSS

305
0
Thống kê mô tả trong SPSS
Thống kê mô tả trong SPSS

Theo Mai Văn Nam (2008, tr. 07) người ta thường phân loại thống kê gồm thống kê mô tả và thống kê suy luận. Trong đó thống kê mô tả là các phương pháp có liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trưng khác nhau để phản ánh một cách tổng quát đối tượng nghiên cứu.

Theo Phạm Lộc (2021a, tr. 71), trong thống kê mô tả bao gồm thống kê tần số, thống kê trung bình và thống kê kết hợp, trong đó:

Thống kê tần số: Thống kê tần số thường áp dụng cho các biến định tính, ví dụ là các biến về đặc điểm của đáp viên, doanh nghiệp. Ngoài ra còn thể hiện được tỷ trọng tương ứng với số lần xuất hiện đó. Phương pháp tần số sử dụng bảng phân phối tần số thể hiện tần số xuất hiện của các đối tượng khảo sát để biết được một số tính chất cơ bản của hiện tượng nghiên cứu.

Thống kê trung bình: Với câu hỏi định lượng được đo lường bằng thước đo Likert với 5, 7, 9, v.v. mức độ, phương pháp thống kê này được sử dụng để đánh giá khái quát về nhận định của đối tượng khảo sát đối với các câu hỏi này.
Thống kê này sẽ hiển thị đầy đủ giá trị nhỏ nhất (min), giá trị lớn nhất (max), số trung bình (mean), độ lệch chuẩn (standard deviation), v.v..

• Giá trị nhỏ nhất (min): là giá trị nhỏ nhất của biến quan sát.
• Giá trị lớn nhất (max): là giá trị lớn nhất của biến quan sát.
• Số trung bình cộng (mean): giá trị trung bình của biến quan sát. Đây là giá trị mang nhiều ý nghĩa giải thích nhất trong thống kê trung bình.
• Độ lệch chuẩn (standard deviation): là một chỉ số dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu quanh giá trị trung bình.

Đối với thống kê kết hợp thì đề tài không xem xét.

Đối với thước đo Likert 5 mức độ được sử dụng trong đề tài. Người ta thường đánh giá phổ biến với mức điểm trung lập là 3, nếu thiên về [4;5] nghĩa là đáp viên đồng ý với quan điểm của biến quan sát được đưa ra. Ngược lại, nếu thiên về [1;2] tức là đáp viên không đồng ý với quan điểm của câu hỏi. Bên cạnh việc đánh giá này, một số nhà nghiên cứu còn đánh giá dựa theo quy tắc làm tròn toán học và dựa theo giá trị khoảng cách. Trong phạm vi đề tài, tác giả sẽ sử dụng quy tắc làm tròn toán học. Quy tắc làm tròn toán học như sau (Phạm Lộc, 2021a, tr. 83):

1,00-1,49 (Làm tròn thành 1): Rất không đồng ý
1,50-2,49 (Làm tròn thành 2): Không đồng ý
2,50-3,49 (Làm tròn thành 3): Trung lập
3,50-4,49 (Làm tròn thành 4): Đồng ý
4,50-5,00 (Làm tròn thành 5): Rất đồng ý

>> Xem thêm: Phân tích hồi quy trong SPSS

Đánh giá bài viết
Page:
...
/
0
...
Second
Code:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here