Quy định chi phí quảng cáo hợp lý trên nền tảng Facebook, Google

Rate this post

Thông tin liên quan đến Chi phí quảng cáo trên các mạng xã hội như Facebook, Google, Zalo và các vấn đề liên quan đến việc trừ khi tính thuế TNDN, thuế nhà thầu quảng cáo, cũng như cách hạch toán chi phí quảng cáo sẽ được trích dẫn từ các văn bản quy định sau đây bởi Thư viện kế toán.

1. Khấu trừ thuế GTGT đối với chi phí quảng cáo trên Google, Facebook: Quy định và hướng dẫn

Theo hướng dẫn của các văn bản quy định về thuế, nếu doanh nghiệp thuê một đơn vị khác tại Việt Nam để thực hiện quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google thì thuế GTGT đầu vào của chi phí quảng cáo sẽ được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ theo Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Đối với việc nộp thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài, Công ty được khấu trừ số thuế GTGT nộp hộ theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và tổng hợp số thuế GTGT nộp hộ vào chỉ tiêu [24] trên tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT. (Theo Công văn 1550/TCT-CS ngày 24/4/2018 của Tổng cục thuế và Công văn 3303/CT-TTHT ngày 22/01/2018 của Cục thuế TP Hà Nội)

2. Quy định về việc khấu trừ chi phí quảng cáo trên Facebook, Google khi tính thuế TNDN

Theo Công văn 1550/TCT-CS ngày 24/4/2018 của Tổng cục thuế, đối với chi phí đăng quảng cáo trên các nền tảng như Facebook, Google, chỉ khi đáp ứng các điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động SXKD của DN và có đầy đủ các chứng từ hợp pháp thì chi phí này mới được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Công ty phải thực hiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng và tuân thủ các quy định về giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng.

Nếu Google, Facebook là nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Công ty TNHH VNIS Việt Nam để cung cấp dịch vụ quảng cáo và phát sinh thu nhập tại Việt Nam, thì Google, Facebook phải nộp thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế TNDN) tại Việt Nam và Công ty TNHH VNIS Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định. Các doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

3. Đưa chi phí quảng cáo Google, Facebook vào chi phí hợp lý: Yêu cầu về hồ sơ

a) Theo Công văn số 63660/CT-TTHT ngày 17/9/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội:

Theo Công văn số 63660/CT-TTHT ngày 17/9/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội:

Công ty có thể đưa chi phí quảng cáo trực tuyến trên Facebook vào chi phí hợp lý nếu đáp ứng các điều kiện liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp mang tên, địa chỉ và mã số thuế của Công ty.

Nếu bên bán không cung cấp hóa đơn, thì Công ty phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định. Hình thức thanh toán phải tuân thủ quy định về thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, Công ty được khấu trừ số thuế GTGT nộp hộ nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Nếu Công ty mở thẻ tín dụng và có Quyết định ủy quyền cho Giám đốc quản lý thẻ để trực tiếp thanh toán cho Facebook phí DV QC, phí DV này được trừ trực tiếp vào tài khoản Cty theo từng lần phát sinh. Hình thức thanh toán trên được xem là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

b) Theo Công văn số 22454/CT-TTHT ngày 23 tháng 04 năm 2018 Của Cục thuế TP Hà Nội:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính và công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 của Tổng cục Thuế.

Trường hợp Cty mua DV QC trên Facebook, Google của nhà mạng nước ngoài không có cơ sở thường trú tại VN, chỉ cần đảm bảo thông tin, dữ liệu điện tử liên quan đến giao dịch là chính xác và đầy đủ tin cậy, các chứng từ thanh toán được lưu trữ và có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết, và Cơ quan thuế có thể kiểm tra thì chi phí quảng cáo này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nếu Nhà thầu nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện để nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai DT, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thì Cty sẽ nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài theo quy định.

Nội dung trên nói về việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN trong trường hợp Công ty ủy quyền cho người lao động sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền mua DV QC cho các nhà mạng nước ngoài.

Nếu hình thức thanh toán này đã được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Cty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Cty cho cá nhân, và các khoản chi đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh DV được sử dụng cho hoạt động SXKD của Cty thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Công ty cũng có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ theo hình thức nói trên và cung cấp cho các cơ quan thẩm quyền khi có yêu cầu.

Công văn 5465/TCT-KK ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Tổng cục thuế hướng dẫn về việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho các nhà mạng nước ngoài được thực hiện bằng thẻ tín dụng cá nhân của người lao động. Các khoản chi phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh DV được sử dụng cho hoạt động SXKD của DN.

Nếu hình thức thanh toán được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Cty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Cty cho cá nhân và các thông tin, dữ liệu điện tử liên quan đến giao dịch được lưu trữ, có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết và có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin, thì hình thức TT trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán không dùng TM và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Công ty cần lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu. Nếu các nhà mạng nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện để nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai DT, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế, Công ty có trách nhiệm nộp thay thuế cho các nhà mạng nước ngoài theo quy định tại TT số 103 năm 2014/TT-BTC.

c) Căn cứ vào hướng dẫn của Tổng cục Thuế nêu trong công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016

Trong trường hợp Công ty mua dịch vụ quảng cáo trên Facebook, Google của nhà mạng nước ngoài, thì các thông tin và dữ liệu điện tử liên quan đến giao dịch này (bao gồm tài khoản trên mạng, điều khoản cung cấp dịch vụ, chính sách và giá phí của Cty FB, Google để xác định dung lượng giao dịch, chứng từ thanh toán…) cần phải đáp ứng các yêu cầu về tính chính xác và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.

Các thông tin và dữ liệu điện tử này cũng cần được lưu trữ và có thể truy cập, sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết, và Cơ quan thuế có thể kiểm tra để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các khoản chi phí.

1. Về ghi nhận chi phí được trừ:

Nếu Công ty ủy quyền cho người lao động sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, DV cho người bán, sau đó Cty thanh toán cho người lao động thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của người lao động.

Hình thức thanh toán này được qđ cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Cty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Cty cho người lđ, cùng với đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, DV được sử dụng cho hoạt động SXKD của Cty, thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cty phải lập danh sách và theo dõi các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân được ủy quyền để thanh toán tiền hàng hóa, DV theo hình thức này, và cung cấp danh sách này cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

2. Về cấp mã số thuế nhà thầu:

Trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam ký hợp đồng hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà thầu hoặc nhà thầu phụ nước ngoài, nhưng nhà thầu này không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Bên Việt Nam phải đăng ký thuế và được cấp một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai và nộp thuế thay cho các nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài.

Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT theo Thông tư này và bảng kê các nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam (nếu Bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài).

3. Về kê khai, nộp thuế:

Công ty phải đảm bảo khấu trừ và nộp thuế nhà thầu trước khi thanh toán cho Facebook theo quy định. Nếu khoản tiền thanh toán cho nhà thầu nước ngoài chưa bao gồm các khoản thuế phải nộp, công ty phải nộp thuế cho nhà thầu theo điều khoản hợp đồng và quy đổi sang doanh thu đã bao gồm thuế để kê khai và nộp thuế nhà thầu theo quy định.

Khai thuế theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài tính trực tiếp trên GTGT và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu. Khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng, công ty có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần PS thanh toán.

Để đảm bảo chi phí quảng cáo trên Google, Facebook được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty cần thực hiện các bước sau:

 • Áp dụng quy chế của công ty về mua các dịch vụ quảng cáo qua mạng, bao gồm việc đảm bảo tuân thủ các quy định phù hợp với luật của Việt Nam.
 • Đề xuất bằng văn bản của bộ phận kinh doanh về việc cần quảng cáo với cấp trên, kèm theo bản in các điều khoản của nhà mạng/trang quảng cáo đó đưa ra (bao gồm giá cả, phương thức quảng cáo, cách trả tiền, thời gian quảng cáo,…) được Lãnh đạo DN phê duyệt.
 • Báo cáo nghiệm thu hoặc chứng từ chứng minh rằng yêu cầu QC của DN đã được thực hiện theo như đề xuất trên.
 • Áp dụng quy chế tài chính của công ty hoặc quyết định ủy quyền cho cá nhân là người lao động của công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán dịch vụ quảng cáo.
 • Lưu trữ và cung cấp chứng từ thanh toán từ thẻ tín dụng cá nhân cho Google, Facebook, cùng chứng từ thanh toán từ tài khoản công ty sang thẻ tín dụng cá nhân, bao gồm sao kê ngân hàng kèm uỷ nhiệm chi, séc,…
 • Lập danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân được ủy quyền.
 • Thực hiện khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài, hoặc có thể đăng ký khai thuế theo tháng nếu thanh toán cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng.
 • Thực hiện đầy đủ các chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định, bao gồm tờ khai và chứng từ nộp thuế thông qua bên Việt Nam.

4. Thuế nhà thầu quảng cáo trên Facebook – Google …

Tính thuế GTGT được xác định bằng cách tính phần trăm thuế GTGT trên doanh thu và giá trị gia tăng của hàng hóa hoặc dịch vụ.

Công thức tính số tiền thuế GTGT phải nộp: Số tiền thuế GTGT = Doanh thu x Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu

Đối với nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài, họ thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng của hàng hóa hoặc dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng nhà thầu hoặc nhà thầu phụ. Trong trường hợp này, họ không được khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa hoặc dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng nhà thầu hoặc nhà thầu phụ.

 1. Đối tượng tính thuế GTGT:

Doanh thu tính thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài bao gồm toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ hoặc gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà họ nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do bên Việt Nam trả thay (nếu có).

 1. Tỷ lệ thuế GTGT:

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu của nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài phụ thuộc vào ngành kinh doanh và được quy định cụ thể như sau:

STTNgành kinh doanhTỷ lệ % để tính thuế GTGT

 1. Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị5

Điều 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên doanh thu tính thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế.

Số thuế TNDN phải nộp = DT tính thuế TNDN x Tỷ lệ thuế TNDN tính trên DT tính thuế.

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế khác nhau tùy thuộc vào ngành kinh doanh. Ví dụ, đối với dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm và thuê giàn khoan, tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 5%.

Theo Công văn số 9806/CT-TTHT ngày 09/10/2017 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh, nếu Công ty thực hiện quảng cáo trên Facebook/Google và chi phí quảng cáo được thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân của người lao động (Kế toán trưởng) mà hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính hoặc Quyết định về việc ủy quyền thanh toán của Công ty cho cá nhân.

Sau đó Công ty thực hiện trả tiền bằng chuyển khoản cho cá nhân, thì hình thức thanh toán trên được coi là thanh toán không dùng tiền mặt. Trước khi thanh toán phí dịch vụ cho tổ chức nước ngoài, Công ty có trách nhiệm tính, khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu như sau:

 • Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x 5% (tỷ lệ thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế).
 • Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x 5% (tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế).

Công ty phải nộp hồ sơ khai thuế nhà thầu trễ nhất là vào ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế (ngày thanh toán cho nhà thầu nước ngoài). Nếu Công ty thanh toán cho nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng, thì Công ty có thể đăng ký khai thuế theo tháng.

Các hồ sơ và chứng từ liên quan đến chi phí quảng cáo trên Facebook/Google như hóa đơn nhận được, hồ sơ kê khai nộp thuế nhà thầu, hồ sơ về ủy quyền thanh toán và chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng cá nhân hoặc từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân là căn cứ để Cty kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ trong việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN, từ ngày 1/1/2015, các khoản CP QC, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ CP liên quan trực tiếp đến hoạt động SX, KD sẽ không còn bị khống chế 15% nữa. Điều này có nghĩa là không có quy định mức khống chế đối với các khoản chi phí quảng cáo.

Câu hỏi số 1:

Các chi phí quảng cáo trên mạng của các trang web trong và ngoài nước, thanh toán bằng thẻ ngân hàng và không có hóa đơn GTGT có được tính vào chi phí hợp lý để trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN hay không?

Trả lời: Theo nguyên tắc, chi phí cho hoạt động quảng cáo trên các trang mạng xã hội (như Yahoo, Facebook, Google…) cũng như các nhà mạng trong và ngoài nước đều được tính vào CP hợp lý để trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có đầy đủ chứng từ hoặc hóa đơn hợp lệ.

Câu hỏi số 2: Nếu doanh nghiệp quảng cáo trên các trang web nước ngoài bằng thẻ tín dụng cá nhân của người lao động làm kế toán trưởng, liệu chi phí này có được coi là thanh toán không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế TNDN hay không?

Trả lời:

Nếu hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân này được quy định cụ thể trong quy chế quản lý tài chính của doanh nghiệp hoặc quyết định ủy quyền thanh toán của doanh nghiệp cho cá nhân, và doanh nghiệp sau đó thực hiện trả tiền bằng chuyển khoản cho cá nhân, thì hình thức thanh toán này được coi là thanh toán không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế TNDN. Doanh nghiệp có trách nhiệm tính toán, khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu trước khi thanh toán chi phí dịch vụ cho tổ chức nước ngoài.

Đối với các nhà mạng và nhà quảng cáo trong nước, cần có các chứng từ bao gồm hợp đồng/chào hàng-chấp nhận hoặc đặt hàng qua email hay phương thức phù hợp với các luật liên quan, hoá đơn GTGT, và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (nếu tổng trị giá hoá đơn từ 20 trđ/lần trở lên) để tính vào CP được trừ khi xác định TN chịu thuế TNDN.

Đối với các nhà mạng và nhà quảng cáo quốc tế, cần có các bộ chứng từ như quy chế của đơn vị về mua dịch vụ qua mạng phù hợp với các luật của VN, đề xuất bằng văn bản của bộ phận KD về nhu cầu QC, báo cáo nghiệm thu hoặc chứng từ chứng minh yêu cầu quảng cáo của DN đã được thực hiện theo như đề xuất, chứng từ thanh toán, và tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định tại các thông tư.

Câu hỏi số 3:

Công ty đăng quảng cáo trên trang web https://www.facebook.com/ để quảng bá sản phẩm và phải trả chi phí quảng cáo cho Facebook ở nước ngoài. Facebook chỉ phát hành hóa đơn điện tử trên mạng sau khi nhận được thanh toán và chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa. Công ty có thắc mắc và muốn tư vấn như sau:

 1. Công ty thanh toán quảng cáo bằng thẻ Visa của Giám đốc công ty, sau đó in hóa đơn điện tử trên mạng. Vậy hóa đơn này có được coi là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN hay không?

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (mof.gov.vn) trả lời:

 • Theo quy định của Luật Thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn liên quan, các khoản chi phí quảng cáo trên mạng của các nhà mạng/nhà quảng cáo trong và ngoài nước đều được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, nếu có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đủ chứng từ hoặc hoá đơn hợp pháp. Vì vậy, hóa đơn điện tử mà công ty nhận được từ Facebook sau khi thanh toán bằng thẻ Visa của Giám đốc công ty có thể được coi là một chứng từ hợp pháp để tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.
 1. Vì chi phí quảng cáo phát sinh thường xuyên, công ty cần phải có các chứng từ sau để tính vào chi phí hợp lý:
 • Quy chế mua dịch vụ qua mạng của công ty;
 • Đề xuất bằng VB của bộ phận kinh doanh cần QC với cấp trên, kèm theo bản in các điều khoản mà nhà mạng/trang quảng cáo đó đưa ra (giá cả, phương thức QC, cách trả tiền, thời gian QC,…) được Lãnh đạo công ty phê duyệt;
 • Báo cáo nghiệm thu hoặc chứng từ chứng minh rằng yêu cầu quảng cáo của công ty đã được thực hiện theo như đề xuất trên;
 • Chứng từ thanh toán: sao kê ngân hàng kèm uỷ nhiệm chi, séc, chứng từ chuyển khoản, hoặc bản sao

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đã trả lời:

Theo khoản 3 điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT, chứng từ thanh toán qua ngân hàng phải có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang TK của bên bán. Tài khoản của bên mua và bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế và được mở tại các tổ chức cung ứng DV thanh toán.

Các hình thức thanh toán phù hợp với quy định pháp luật hiện hành bao gồm: séc, UNC hoặc lệnh chi, UNT, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức chi trả khác theo quy định. Bên mua có thể thanh toán từ tài khoản của chủ doanh nghiệp tư nhân mang tên bên mua sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế.

Căn cứ vào Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài Chính về thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài KD tại VN hoặc có TN phát sinh tại VN (gọi tắt là thuế nhà thầu) và Thông tư số 96 năm 2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN, TH Cty có chi trả tiền để Facebook đăng quảng cáo bán sản phẩm thì Cty phải kê khai nộp thuế nhà thầu thay cho tổ chức nước ngoài theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, Công ty phải có hóa đơn hợp lệ mang tên, địa chỉ, MST của Cty (trong trường hợp chi phí phát sinh tại nước ngoài, phải có hóa đơn theo quy định của nước sở tại) và chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định nếu giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng, chứng từ kê khai nộp thuế nhà thầu v.v.

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC và các văn bản liên quan. Theo đó, chứng từ thanh toán qua ngân hàng bao gồm các thông tin sau:

 1. Ngày thanh toán;
 2. Số tiền thanh toán viết bằng số và viết bằng chữ;
 3. Tên người nhận tiền;
 4. Địa chỉ người nhận tiền;
 5. Mã số thuế người nhận tiền;
 6. Nội dung thanh toán;
 7. Số tài khoản người nhận tiền;
 8. Số tài khoản người thanh toán tiền;
 9. Tên ngân hàng thực hiện giao dịch thanh toán.

Các chứng từ thanh toán qua ngân hàng phải được lưu giữ và bảo quản đầy đủ, đúng thời hạn quy định tại Luật Kế toán và các quy định khác liên quan đến bảo quản chứng từ. Nếu Công ty không có đầy đủ các chứng từ thanh toán và hóa đơn liên quan đến chi phí đăng quảng cáo Facebook, chi phí này sẽ không được tính vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN.

>> Xem thêm: Tính thuế TNDN khi chuyển nhượng bất động sản

Bài viết liên quan
Page:
...
/
0
...
Second
Code: