Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha trong SPSS

Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha trong...

Trong phân tích định lượng, việc sử dụng bao nhiêu câu hỏi để biểu diễn cho một nhân tố không có câu trả lời...
Thống kê mô tả trong SPSS

Thống kê mô tả trong SPSS

Theo Mai Văn Nam (2008, tr. 07) người ta thường phân loại thống kê gồm thống kê mô tả và thống kê suy luận....
Lựa chọn cỡ mẫu trong phân tích SPSS

Lựa chọn cỡ mẫu trong phân tích SPSS

Mục đích của nghiên cứu là hiểu được đặc điểm của tổng thể nhưng việc thu thập dữ liệu tổng thể phải tốn nhiều...