Chức năng, nhiệm vụ của các phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

Rate this post

Dưới đây là chức năng, nhiệm vụ của các phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm 9 phòng, chi tiết mời các bạn đọc bên dưới.

1. Văn phòng

1.1. Chức năng Văn phòng

Giám đốc sở nhờ vào sự tư vấn và đề xuất của cơ quan tham mưu để đưa ra quyết định về tổ chức nhân sự, cải cách hành chính, quản lý tài chính và tài sản, văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng chính sách tiết kiệm và chống lãng phí, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy, an ninh và trật tự, cùng các công tác nội vụ khác.

1.2. Nhiệm vụ của văn phòng Sở kế hoạch và đầu tư

Cụ thể, các nhiệm vụ sau sẽ được thực hiện:

(1) Đề xuất ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng, đơn vị thuộc sở, phù hợp với cơ cấu tổ chức của sở, theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

(2) Tham gia đề xuất và quản lý các công việc liên quan đến tổ chức – cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; triển khai và thực hiện các quy định pháp luật về chế độ, chính sách tiền lương, bảo hiểm, hưu trí, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức trong cơ quan theo thẩm quyền và theo quy định của Nhà nước.

(3) Đóng vai trò là thành viên thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của sở và đề xuất về công tác nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và viên chức.

(4) Xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi quản lý của sở, tuân thủ quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và lập báo cáo về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của sở. Đồng thời phối hợp rà soát, niêm yết công khai, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tại Trung tâm Hành chính công.

(5) Đảm bảo việc tổng hợp, theo dõi và đôn đốc thực hiện các nội quy, quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan đã ban hành. Ngoài ra, lập báo cáo sơ kết, tổng kết công tác, báo cáo thi đua – khen thưởng hàng năm của cơ quan và các báo cáo khác được giao.

(6) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động của cơ quan. Đồng thời, tổ chức kiểm kê, thống kê tài sản, cập nhật sổ sách, lập hồ sơ quản lý và tổ chức thanh lý tài sản; bảo trì, sửa chữa tài sản; điều động phương tiện ô tô phục vụ cho các hoạt động của cơ quan.

(7) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc sở tổ chức bố trí phục vụ cho các hoạt động như hội nghị, hội họp, tiếp khách (trong và ngoài tỉnh), khánh tiết và nghi lễ trong cơ quan.

(8) Thực hiện công tác quản lý tài chính và tài sản được giao, bao gồm việc lập dự toán thu, chi và quyết toán tài chính hàng quý, năm phục vụ cho các hoạt động của cơ quan; lập dự trù kinh phí chi tiêu thường xuyên và đột xuất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan.

Tham mưu và hướng dẫn các nghiệp vụ, thẩm định và quyết toán tài chính các nguồn kinh phí đề án, đề tài, nghiệp vụ chi thuộc thẩm quyền quản lý của sở theo đúng quy định của Nhà nước và của tỉnh. Kiểm tra tình hình tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở theo thẩm quyền được phân cấp.

(9) Đảm nhiệm việc đăng ký, quản lý tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

(10) Quản lý và bảo vệ các tài liệu, hồ sơ, văn bản đến và đi của cơ quan, đảm bảo thời gian lưu trữ, bảo mật và tuân thủ quy định của pháp luật.

(11) Đảm bảo an ninh, trật tự và kiểm tra nội bộ cơ quan; đề xuất biện pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt và bảo vệ môi trường.

(12) Đảm nhiệm việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan; hỗ trợ các đơn vị thuộc cơ quan triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động.

(13) Ký các văn bản theo quy định của pháp luật, bao gồm nhắc nhở công việc, giấy công lệnh và các tài liệu liên quan khác.

(14) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám đốc cơ quan.

2. Thanh tra

2.1. Chức năng:

Sở phải thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Luật Kiểm tra và các chỉ đạo, hướng dẫn từ các cơ quan nhà nước có liên quan. Sở cũng phải tham mưu và triển khai các quy định pháp luật trong phạm vi quản lý của mình, đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan.

2.2. Nhiệm vụ của Thanh tra Sở kế hoạch và đầu tư

Thực hiện các công việc như sau:

(1) Lập kế hoạch, chương trình hoạt động và đề xuất cho Giám đốc sở về việc điều động cán bộ, công chức của các phòng, đơn vị có liên quan tham gia đoàn kiểm tra khi cần thiết.

(2) Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan thuộc sở kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư công và sử dụng nguồn vốn khác được Giám đốc sở phê duyệt.

(3) Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của sở.

(4) Kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của sở.

(5) Phối hợp với các cơ quan thanh tra nhà nước liên quan để thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi quản lý của sở.

(6) Đảm bảo việc thực hiện công tác thanh tra tại các đơn vị thuộc sở theo quy định pháp luật và phối hợp với Thanh tra tỉnh để đạt hiệu quả cao nhất.

(7) Xử lý các trường hợp vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoặc huỷ bỏ các quy định trái với pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

(8) Đảm bảo việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý của Giám đốc sở và Thanh tra sở và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra định kỳ.

(9) Thường trực tiếp tiếp công dân của cơ quan, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và tổng hợp báo cáo tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

(10) Đề xuất, triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng và báo cáo theo quy định pháp luật.

(11) Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác pháp chế của cơ quan.

(12) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định pháp luật và từ Giám đốc sở.

3. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

3.1. Chức năng:

Tham gia cùng Giám đốc sở đề xuất với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, định hướng chính sách lớn và các quyết sách phát triển khác; quản lý nhà nước về các công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư trên địa bàn tỉnh;

Đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư công, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội hàng năm và dài hạn của tỉnh; thực hiện quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư liên quan đến an ninh, quốc phòng, trụ sở cơ quan nhà nước và các lĩnh vực khác mà các phòng ban khác không có thẩm quyền quản lý.

3.2. Nhiệm vụ của phòng Tổng hợp, Quy hoạch Sở kế hoạch và đầu tư

(1) Đảm nhận vai trò chủ đạo và phối hợp với các phòng chuyên môn, các cơ quan, sở, ngành, huyện, thành phố để nghiên cứu và đề xuất xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Chủ trì công bố và triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Tham gia thẩm định các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các quy hoạch phát triển sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn.

(2) Tham mưu và đề xuất việc cân đối các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của tỉnh, tổng hợp danh mục vốn đầu tư công theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

(3) Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và địa phương phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội chung của tỉnh. Chủ trì tổng hợp, xây dựng, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội dài hạn, trung hạn và hàng năm của tỉnh.

(4) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và đề xuất việc cân đối nguồn vốn đầu tư công theo định hướng của các ngành, lĩnh vực và theo hướng dẫn, quy định của Nhà nước. Phối hợp và tham gia ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các phòng chuyên môn trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư công.

(5) Đứng đầu, phối hợp với các bộ phận chuyên môn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để tập hợp các danh mục và nhu cầu vốn đầu tư của các dự án và công trình; đề xuất phân bổ nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn khác theo chỉ đạo của tỉnh; tổng hợp các đề xuất về điều chỉnh kế hoạch và cơ cấu vốn đầu tư công, vốn đối ứng các dự án đầu tư công.

(6) Nghiên cứu, đề xuất các chính sách và cơ chế quản lý kinh tế – xã hội và quản lý vốn đầu tư công; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu, đề xuất những chính sách có tính chuyên môn.

(7) Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan để theo dõi và tổng hợp vốn đầu tư của từng ngành, lĩnh vực và toàn bộ xã hội trên địa bàn tỉnh; giám sát tiến độ giải ngân và thanh quyết toán vốn đầu tư công.

(8) Đứng đầu, phối hợp với các bộ phận liên quan để chuẩn bị các tài liệu, văn bản và các mẫu biểu giao kế hoạch, đề xuất nội dung cho kế hoạch hàng năm; đảm bảo sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc sở về công tác kế hoạch và đầu tư, thực hiện nguyên tắc thông tin hai chiều giữa phòng và các đơn vị khác.

(9) Đứng đầu trong việc kiểm tra, đôn đốc, báo cáo đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch đầu tư công của tỉnh. Đứng đầu trong việc tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về lĩnh vực kinh tế – xã hội.

(10) Chuẩn bị và xây dựng các báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội, quản lý vốn đầu tư công và các chủ đề khác theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu từ Giám đốc sở, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh. Chuẩn bị báo cáo giao ban hàng tháng cho cơ quan.

(11) Được ủy quyền thẩm định chủ trương đầu tư và tổng hợp báo cáo đối với quyết định đầu tư các dự án công thuộc các lĩnh vực do phòng quản lý, trừ các dự án nhóm A, PPP và các dự án không có phần xây dựng.

(12) Thẩm định hỗ trợ vốn đối với dự án được quyết định đầu tư bởi cấp huyện (trừ chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình xây dựng nông thôn mới). Theo dõi và tổng hợp thông tin về đầu tư công của khối huyện và thành phố.

(13) Đảm nhiệm việc theo dõi và giám sát tiến độ các dự án đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của phòng, và phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư để tổng hợp báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh.

(14) Là người đại diện và tiếp xúc trực tiếp với các bộ, ngành, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan, nhằm tập trung nguồn lực và cân đối nguồn vốn cho các dự án đầu tư phát triển của tỉnh. Quản lý tài khoản và cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý dự án đầu tư công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(15) Chủ trì và phối hợp với các phòng liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo, hướng dẫn chuyên môn và nghiệp vụ về các lĩnh vực quy hoạch và kế hoạch, thuộc phạm vi quản lý của ngành đối với phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện, thành phố và cán bộ làm công tác kế hoạch của các sở, ban, ngành trong tỉnh.

(16) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám đốc sở.

4. Phòng Kinh tế ngành

4.1. Chức năng:

Đưa ra đề xuất, tham mưu về các chủ đề liên quan đến quy hoạch, kế hoạch và đầu tư trong các lĩnh vực được phòng quản lý như: giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, công tác xã hội; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; khoa học, công nghệ, thông tin, truyền thông; quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên, môi trường và các lĩnh vực liên quan khác.

4.2. Nhiệm vụ của Phòng Kinh tế ngành

(1) Tham gia phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch trong việc lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và thẩm định hoặc đưa ra ý kiến thẩm định cho các quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ yếu thuộc các lĩnh vực mà phòng quản lý có trách nhiệm.

(2) Chủ trì, phối hợp với phòng Tổng hợp, Quy hoạch đề xuất cân đối các yếu tố chủ yếu trong các khối ngành kinh tế. Cùng với các sở, ngành, đơn vị liên quan, phòng quản lý tổng hợp và xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm và dài hạn cho các khối ngành kinh tế của mình, gửi về phòng Tổng hợp, Quy hoạch để tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

(3) Theo dõi và tổng hợp các báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng quý và cả năm hoặc theo yêu cầu của các chỉ tiêu kinh tế ngành thuộc phạm vi quản lý của phòng. Đồng thời, chủ trì tổ chức kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng.

(4) Đề xuất và phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng danh mục vốn quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư, vốn đầu tư công cho các ngành kinh tế, cũng như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đề xuất phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực quản lý của phòng, cũng như theo dõi tiến độ và đề xuất giải pháp để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư.

(5) Nghiên cứu và đề xuất các cơ chế chính sách quản lý và phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng.

(6) Thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định, rà soát và tổng hợp báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng (trừ các dự án nhóm A, dự án PPP và các dự án không có cấu phần xây dựng).

(7) Theo dõi tiến độ dự án và thực hiện giám sát đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của phòng. Phối hợp và gửi báo cáo giám sát cho phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư để tổng hợp, báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định.

(8) Đảm nhận vai trò chủ đầu tư trong việc lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư, cùng với đó đề xuất các nhu cầu vốn hỗ trợ đầu tư theo các chính sách hỗ trợ khuyến khích đầu tư phát triển trong các lĩnh vực phòng quản lý.

(9) Đứng đầu trong việc tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn và nghiệp vụ về lĩnh vực đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của phòng, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch tại các sở, ban, ngành trong tỉnh.

(10) Hoàn thành các nhiệm vụ khác được phân công bởi Giám đốc sở.

5. Phòng Khoa giáo, Văn xã

5.1. Chức năng:

Đảm nhận vai trò tham vấn về quy hoạch, kế hoạch, đầu tư và các chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến các lĩnh vực được phòng quản lý: khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, việc làm, văn hóa, thể thao, du lịch và các lĩnh vực xã hội khác trên lãnh thổ tỉnh.

5.2. Nhiệm vụ của Phòng Khoa giáo, Văn xã

(1) Hỗ trợ phòng Tổng hợp, Quy hoạch trong việc lập và điều chỉnh các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tham gia thẩm định hoặc chủ trì thẩm định các quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng.

(2) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổng hợp và xây dựng kế hoạch hàng năm, 5 năm và dài hạn thuộc các lĩnh vực khoa học, giáo dục, đào tạo, y tế, lao động việc làm, văn hóa, thể thao, du lịch và các lĩnh vực xã hội khác do phòng quản lý. Gửi kế hoạch đó cho phòng Tổng hợp, Quy hoạch để tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

(3) Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng tháng, hàng quý và cả năm hoặc đột xuất thuộc các lĩnh vực khoa học, giáo dục, đào tạo, y tế, lao động việc làm, văn hóa, thể thao, du lịch và các lĩnh vực xã hội khác do phòng quản lý. Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng.

(4) Đảm nhiệm chức năng chủ đạo trong việc phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư, đề xuất danh mục các dự án quy hoạch, vốn chuẩn bị, vốn đầu tư công và vốn chương trình mục tiêu quốc gia trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, lao động việc làm, văn hóa, thể thao, du lịch và các lĩnh vực xã hội khác trên địa bàn tỉnh. Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án, đề xuất giải pháp để thực hiện chương trình, dự án đầu tư.

(5) Đảm nhiệm chức năng nghiên cứu, đề xuất và thẩm định các cơ chế chính sách quản lý và phát triển các lĩnh vực do phòng quản lý, bao gồm khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế, lao động việc làm, văn hóa, thể thao, du lịch và các lĩnh vực xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

(6) Thực hiện chức năng chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định, rà soát và tổng hợp báo cáo trình cho Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc các lĩnh vực khoa giáo, văn xã (trừ các dự án nhóm A, dự án PPP và các dự án không có cấu phần xây dựng).

(7) Chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ và giám sát đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý của phòng. Phối hợp với phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư để tổng hợp và báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định.

(8) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổng hợp thông tin, phân tích nhu cầu vốn đầu tư của các lĩnh vực do phòng quản lý; đề xuất các giải pháp hỗ trợ tài chính, đầu tư phù hợp với các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển.

(9) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn về các chính sách, quy định trong lĩnh vực do phòng quản lý; thực hiện các nhiệm vụ khác được uỷ nhiệm bởi Giám đốc sở.

6. Phòng Kinh tế đối ngoại

6.1. Chức năng:

Đề xuất và tham mưu thực hiện chính sách quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế đối ngoại, bao gồm việc xây dựng, triển khai các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, sử dụng các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ, đồng thời hỗ trợ quản lý và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

6.2. Nhiệm vụ của Phòng Kinh tế đối ngoại

Đảm nhiệm các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

(1) Chủ trì xem xét và giải quyết các thủ tục đầu tư liên quan đến các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh (ngoại trừ khu công nghiệp). Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tiến độ triển khai cũng như kết quả hoạt động của các dự án FDI.

(2) Chủ trì vận động, thu hút, điều phối và quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), các nguồn vốn vay ưu đãi từ nhà tài trợ, cùng với viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại tỉnh. Hướng dẫn các sở, ngành và địa phương xây dựng danh mục chương trình và dự án nhằm gọi vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ; tổng hợp danh mục chương trình và dự án sử dụng nguồn ODA, vốn vay ưu đãi để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(3) Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối tài chính cho các chương trình và dự án sử dụng nguồn ODA, vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ, cũng như thẩm định các chương trình và dự án sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

(4) Chủ trì tham mưu và thực hiện các thủ tục đấu thầu liên quan đến các dự án sử dụng nguồn ODA và vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

(5) Đảm nhận vai trò theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện chương trình và dự án sử dụng nguồn ODA, vốn vay ưu đãi từ nhà tài trợ và nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. Xử lý tình huống vướng mắc hoặc đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến bố trí vốn đối ứng và giải ngân cho các dự án ODA, vốn vay ưu đãi từ nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài mà liên quan đến nhiều sở, ngành, cấp huyện và cấp xã.

(6) Chủ trì và phối hợp với các ngành có liên quan để tổng hợp nhu cầu và đề xuất danh mục vốn chuẩn bị đầu tư, vốn nước ngoài và vốn đối ứng cho các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ phi Chính phủ. Đề xuất phân bổ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ cho các dự án sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi từ các nhà tài trợ và nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài theo quy định của Nhà nước và tỉnh.

(7) Theo dõi tiến độ dự án, thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư, sau đó gửi báo cáo tới phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư để tổng hợp và báo cáo giám sát cũng như đánh giá tổng thể về hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện các dự án FDI, về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định.

(8) Tiến hành hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

(9) Đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong việc phối hợp với các phòng có liên quan để quản lý và cập nhật hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

(10) Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi Giám đốc sở.

7. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

7.1. Chức năng:

Cung cấp tham mưu và hỗ trợ trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến đấu thầu. Đồng thời, tiến hành quản lý và theo dõi các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh; đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong việc phối hợp với các phòng có liên quan để quản lý và cập nhật hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư;

Thẩm định các dự án đầu tư công (trừ dự án nhóm A và dự án không có cấu phần xây dựng), đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan; thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của các dự án; đảm nhận các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên trong lĩnh vực này.

7.2. Nhiệm vụ của Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

(1) Đảm nhiệm chức năng chủ trì thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các dự án đầu tư được quyết định bởi Uỷ ban nhân dân tỉnh; thẩm định các hồ sơ quan tâm, mời sơ tuyển, mời thầu, yêu cầu và đánh giá kết quả các hồ sơ trên; cùng với việc chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án do UBND tỉnh làm chủ đầu tư và các dự án khác theo phân cấp (trừ các dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ).

(2) Chủ trì công tác giám sát, theo dõi và kiểm tra các hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh theo quy định.

(3) Tham mưu, giải quyết các thủ tục và theo dõi, quản lý đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) trên địa bàn tỉnh theo quy định và theo phân cấp quản lý đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

(4) Đảm nhiệm vai trò chủ trì thẩm định và đề xuất quyết định đầu tư cho các dự án công không có cấu phần xây dựng; thẩm định, rà soát và tổng hợp báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư cho các dự án công thuộc nhóm A trên địa bàn tỉnh.

(5) Theo dõi tiến độ triển khai dự án; thực hiện công tác giám sát và đánh giá đầu tư cho các dự án trong phạm vi quản lý của phòng.

(6) Chủ trì và phối hợp với các phòng trong sở và các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư tổng thể trên địa bàn tỉnh theo quy định.

(7) Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về đấu thầu cho phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố và cán bộ, công chức tham gia công tác kế hoạch của các sở, ban, ngành trong tỉnh.

(8) Quản lý tài khoản và cập nhật thông tin trên trang web đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

(9) Thực hiện các nhiệm vụ khác được ủy quyền bởi Giám đốc sở.

8. Phòng Đăng ký kinh doanh

8.1. Chức năng:

Tham gia vào quá trình biên tập và đăng ký các giấy tờ cần thiết cho doanh nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân, và liên hiệp hợp tác xã; đề xuất và thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp và hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên toàn địa bàn tỉnh.

8.2. Nhiệm vụ của Phòng Đăng ký kinh doanh

(1) Đảm nhiệm trách nhiệm tổ chức và thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, bao gồm cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại, và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh, trong phạm vi thẩm quyền của sở.

(2) Tiến hành kiểm tra trực tiếp hoặc đề xuất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra các doanh nghiệp, dựa trên nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và xử lý các vi phạm sau khi đăng ký thành lập, theo quyền hạn được uỷ quyền; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin liên quan đến đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

(3) Tổ chức thực hiện quy trình đăng ký liên hiệp hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân theo quyền hạn. Hướng dẫn phòng Tài chính – Kế hoạch của các huyện, thành phố về thủ tục, hồ sơ, và trình tự đăng ký hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể.

(4) Đảm nhiệm vai trò đầu mối trong việc theo dõi và cung cấp thông tin liên quan đến đăng ký doanh nghiệp được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; quản lý và vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa phương.

(5) Ký duyệt và chịu trách nhiệm về các văn bản của phòng; quản lý và sử dụng con dấu của phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

(6) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc sở.

9. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân:

9.1. Chức năng:

Chịu trách nhiệm tham mưu và thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân trên địa bàn tỉnh. Cung cấp hướng dẫn và thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án không thuộc nguồn vốn đầu tư công.

9.2. Nhiệm vụ của Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

(1) Chủ trì thẩm định và đề xuất chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; quản lý quy trình cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cùng các thủ tục đầu tư liên quan theo quy định của Luật Đầu tư cho các dự án đầu tư không thuộc nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh (ngoại trừ dự án đầu tư nước ngoài FDI và dự án đầu tư trong khu công nghiệp).

(2) Theo dõi tiến độ dự án và thực hiện công tác giám sát đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của phòng. Cùng phối hợp và gửi báo cáo giám sát đến phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư để tổng hợp, báo cáo và đánh giá tổng thể về đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định.

(3) Tiếp cận chặt chẽ với phòng Thanh tra để xây dựng và triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư không thuộc nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật.

(4) Tham gia thẩm định đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp thông tin về sắp xếp, đổi mới, và phát triển doanh nghiệp nhà nước cùng các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác; đảm nhiệm việc theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện, triển khai các chính sách, chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(5) Đề xuất và triển khai các mô hình và cơ chế chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân; theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch, cơ chế và chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân, cùng hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến cơ chế và chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân mang tính đa ngành trên địa bàn tỉnh.

(6) Đóng vai trò chủ đạo trong việc hợp tác với tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế để nghiên cứu, tổng kết và xây dựng các chương trình, dự án hỗ trợ, thu hút vốn và nguồn lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

(7) Định kỳ lập báo cáo gửi cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng các Bộ, ngành Trung ương có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

(8) Hợp tác với phòng Đăng ký kinh doanh để quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh theo quy định.

(9) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công bởi Giám đốc sở.

>> Xem thêm: Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Bài viết liên quan
Page:
...
/
0
...
Second
Code: