Home Kế toán Kế toán ngân hàng Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải

Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải

292
0
Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải
Bài tập kế toán ngân hàng có lời giải

Bài tập 1: Đơn vị tính: triệu đồng

Tại NHTM CP ABC tại ngày 31/12/2022 có tình hình số dư trên các tài khoản tổng hợp như sau:

 • Cho vay khách hàng: 7.000.000
 • Vốn và các loại quỹ NH: 3.200.000
 • Đầu tư, liên doanh: 60.500
 • Tiền gửi của khách hàng: 3.500.000
 • Tiền mặt: 70.000
 • Tiền gửi tại NH Nhà nước: 500.000
 • Tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác 167.000
 • Cho vay các tổ chức tín dụng: 130.000
 • Tiền gửi của các tổ chức tín dụng: 64.000
 • Tài sản cố định: 1.000.000
 • Tài sản có khác: 57.000
 • Nợ phải trả khác: 18.500
 • Lợi nhuận hoặc lỗ: ?
 • Tài sản thế chấp, cầm cố của KH: 8.400.000

Yêu cầu:

Hãy tính toán và điền số liệu vào chỗ (?)

Lập bảng cân đối kế toán ngân hàng ngày 31/12/22

Bài giải

TÀI SẢNSỐ TIỀNNGUỒN VỐNSỐ TIỀN
Tiền mặt70.000Vốn và các loại quỹ NH3.200.000
Tiền gửi tại NHNN500.000Tiền gửi của khách hàng3.500.000
Cho vay các tổ chức tín dụng130.000Nợ phải trả khác18.500
Cho vay khách hàng7.000.000Tiền gửi của các tổ chức tín dụng64.000
Đầu tư liên doanh60.500Lợi nhuận2.202.000
Tài sản cố định1.000.000
Tài sản có khác57.000
Tiền gửi tại TCTD khác167.000
Tổng tài sản8.984.500Tổng nguồn vốn8.984.500

Bài tập 2: Đơn vị tính: tỷ đồng

NHTMCP ABC mới thành lập có vốn ban đầu do cổ đông đóng góp là 3.000, được cơ cấu như sau:

 • Tiền mặt là 1.900
 • Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước là 800
 • TSCĐ là 300

Trong kỳ ngân hàng có các nghiệp vụ phát sinh:

(1) Nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng tiền mặt là 800

(2) Cho vay ngắn hạn một số khách hàng bằng tiền mặt là 1.000

(3) Mua thêm một số TSCĐ, trả cho nhà cung cấp từ tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, nguyên giá tài sản cố định 200, thuế VAT 10%.

Yêu cầu:

a) Lập bảng cân đối kế toán ban đầu.

b) Định khoản và cho biết ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế đến giá trị của tài sản, nguồn vốn trong ngân hàng.

c) Lập Bảng cân đối kế toán cuối kỳ.

Bài giải

a) Bảng cân đối kế toán đầu kỳ:

TÀI SẢNSỐ TIỀNNGUỒN VỐNSỐ TIỀN
Tiền mặt1.900Vốn chủ sở hữu3.000
Tiền gửi tại NHNN800
TSCĐ300
Tổng tài sản3.000Tổng nguồn vốn3.000

b)

NV1:

Nợ TK tiền mặt: 800

Có TK tiền gửi tiết kiệm: 800

NV2:

Nợ TK cho vay: 1.000

Có TK tiền mặt: 1.000

NV3:

Nợ TK TSCĐ: 200

Nợ TK VAT đầu vào: 20

Có TK tiền gửi NHNN: 220

c) Bảng cân đối kế toán cuối kỳ:

TÀI SẢNSỐ TIỀNNGUỒN VỐNSỐ TIỀN
Tiền mặt1.700Tiền gửi tiết kiệm800
Cho vay KH1.000Vốn chủ sở hữu3.000
Tiền gửi tại NHNN580
TSCĐ500
Thuế GTGT đầu vào20
Tổng tài sản3.800Tổng nguồn vốn3.800

Bài tập 3: Bài tập về tăng vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP ABC phát hành thêm 100.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000đ/CP.

 • Ngày 01/02/2022 ngân hàng bán 10.000 cổ phiếu cho nhân viên với giá ưu đãi 9.700 đồng/ CP
 • Ngày 10/02/2022 ngân hàng bán 50.000 số cổ phiếu cho nhà đầu tư với giá 10.500 đồng/ CP

Biết mọi giao dịch được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, hãy hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Bài giải

Đơn vị tính: 1.000 đ

(1) Nợ TK 4211 (nhân viên): 97.000

Nợ TK 603: 3.000

Có TK 601: 100.000

(2)

Nợ TK 4211 (nhà đầu tư): 525.000

Có TK 601: 500.000

Có TK 603: 25.000 (thặng dư vốn cổ phần)

>> Xem thêm: Tỷ giá ngoại tệ ngân hàng

Bài tập xuất nhập khẩu uỷ thác có lời giải

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC

5/5 - (1 vote)
Page:
...
/
0
...
Second
Code:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here